КОНВЕНЦИОНАЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Задачата на външната мълниезащита е :
-    да улавя мълнии;
-    да отвежда токът от тях от точката на попадение до Земята;
-    да го разпределя в Земята, без да може да причини механични или термични въздействия, в следствие на което да не бъдат засегнати защитаваните съоръжения или хора В повечето случаи външната защита  може да се прикрепи директно за защитаваните строителни съоръжения. В някои случаи обаче това е невъзможно и трябва да се инсталира отделно от обекта, тъй като проводниците, които отвеждат тока могат да причинят повреди на защитавания обект.Типични области за приложението на подобен тип отделена външна защита са:
-    сгради с леснозапалими покривни покрития; 
-    сгради с леснозапалими стени;
-    области с опасност от възникване на експлозии или пожар;Външната защита трябва да бъде така планирана и инсталирана, че да не могат да възникват опасни искри.За отделените външни защити важи следното:
-    да бъдат взети под внимание съответните изолации или
-     съответните безопасни разстоянияЗа неразделните външни мълниезащити важи следното:
-    съставяне на връзки между металните инсталации или
-    да се вземат под внимание съответните изолации или 
-    безопасните разстояния да бъдат спазени    Улавящото устройство трябва да предпазва частите на строителните съоръжения, които са застрашени от поражения; това важи особено за ъглите, первазите (ръбовете) и уреди на сгради, както и камини, вентилационни системи и т.н.Като улавящи устройства могат да се използват навити проводници, пръти и опънати жици или проводници.
При планирането могат произволно да се комбинират различни изпълнителни методи на улавящите устройства, за да се постигне оптимален технически и икономически изгоден ефект.За подредбата и разположението им са на лице три метода за планиране:
-    метод на сферата: подходящ за всички видове сгради
-    метод на конуса: подходящ за сгради с прости форми и конструкции
-    метод на  решетката: допустим за предпазване на плоски повърхниниСтойностите на радиуса на сферата, конуса и ширината на решетката  използвани при планирането са показани на следващата таблица:

*) по долу стойности на тока от мълния

Mетод на защита

Kлас на защита

Tок от мълния (*) [kA]

Радиус на сферата R [m]

Ширина на решетката M [m]

Защитен ъгъл α°

I

2.9

20

5 x 5

Виж фиг.2

II

5.4

30

10 x 10

III

10.1

45

15 x 15

IV

15.7

60

20 x 20

Необходими методи при планиране на мълнизащитната инсталацияПрактиката показва, че най-добрите резултати се получават, когато се комбинират няколко различни метода. Следните методи би трябвало да се изберат:
-    при използването на метода на сферата трябва да се обозначат всички места, където е възможно да бъдат поразени от мълния .
-    при метода с решетката могат да се защитят равнинни повърхности.
-    при метода на конуса трябва да се защитят стърчащите части с улавящи устройства. Те трябва така да се наредят, така че защитаваните обекти да се намират в защитената зона. Неметални конструкции с височина по малка от 0,3м не трябва да се защитават. 
-    когато се използва метода на сферата при наклонени или вертикални площи също се налага поставянето наулавящи устройства.


1
Фиг. : Защита на наклонени повърхности

 

Вие сте тук:Home Конвеционални